2015-07-06

ÁSZF

LOSAN-PACK KFT.
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEINK

1. Ajánlataink
Az adott ajánlatok harmadik személyre nem ruházhatók át, az ajánlati árak kizárólag az ajánlatban megjelölt mennyiségek, termékek és határidő esetén érvényesek. Az ajánlatokhoz esetlegesen mellékletként csatolt fotók, rajzok, súly, méret és egyéb paramétereket tartalmazó dokumentumok kizárólag információs célokat szolgálnak, tájékoztató adatok. Ha az ajánlaton érvényességi idő nem szerepel, általános ajánlati érvényességünk az ajánlat dátumától számított 30 nap. Az ajánlat érvényességét követően az ajánlati kötöttségünk megszűnik. Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha az ajánlattevő ajánlatát a másik fél elfogadó jognyilatkozatának elküldését megelőzően a másik félhez intézett jognyilatkozatával visszavonja.

2. Megrendelés és visszaigazolás
A megrendelés akkor tekinthető hivatalosan elfogadottnak, amikor arról a vevő írásos visszaigazolásunkat megkapta. A megrendelés módosítása történhet írásban, telefonon, e-mailen vagy faxon, azonban a módosítás akkor tekinthető elfogadottnak, ha a módosított írásos visszaigazolásunkat a vevő megkapta. Vissza nem igazolt módosítással kapcsolatos utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni. Megtekintésre, vagy több típusból való kiválasztás céljából kért termékek mindegyikét jogosultak vagyunk kiszámlázni, ha azokat az átvételt követő 10 munkanapon belül nem küldik vissza számunkra.

3. Megrendelés lemondása
Egyedi, speciális igényre legyártott, vagy feldarabolt áru esetén nem lehetséges, cégünk jogosult az ilyen termékek árát – átvétel, vagy el nem szállítás hiányában is – kiszámlázni. A raktári tételként számon tartott kereskedelmi áru megrendelésének a visszaigazolásunktól számított 24 órán túli, de még útjára nem bocsátott állapotában történő lemondásakor jogosultak vagyunk 5% lemondási díjat kiszámlázni.
Kiszállítás alatt lévő termék lemondását nem tudjuk elfogadni.

4. Áraink
Ha az ajánlatban ezzel kapcsolatosan más nem szerepel, áraink nettó árak, cégünk székhelyén vagy az ajánlatot kiadó telephelyén történő átvétellel, gyári csomagolásban értendők. Pótlólagos vagy gyűjtőcsomagolás költségeit a számlában jogosultak vagyunk érvényesíteni.

5. Fizetés
A fizetés módja lehet készpénz, vagy átutalás. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként.

6. Áru átadás-átvétele
A termékek átvételét bizonylaton (szállítólevélen v. számlán) kell igazolni. A termékekkel kapcsolatos mennyiségi reklamációt csak akkor tudjuk elfogadni, ha azt az átvételkor az átvételi bizonylaton jelezték. Minőségi reklamációt kizárólag az áru átvételétől számított 72 órán belül fogadunk el. Kivételt képeznek a rejtett, garanciális kötelezettségbe tartozó, a termék átvételekor, vagy megtekintésekor nem látható hibák.

7. Szállítási határidő
A visszaigazolás időpontjától értendő. Ha a szállítási határidőt naptári hétben jelöltük meg, annak lejárata az adott naptári hét vasárnap 24 órakor esedékes. Az előre nem látható, cégünktől független és általunk nem befolyásolható tényezők (vis major) okozta szállítási határidő-csúszások miatti mindenféle kötbérkövetelést kizárunk. A határidő csúszásokról írásos értesítést küldünk. A nekünk felróható okból történő szállítási késedelem esetén a vevő minden megkezdett késedelmes hét után a késedelmesen leszállított áru értékének 1%-át követelheti késedelmi kötbérként, azonban a késedelemtől függetlenül a kötbér teljes összege nem haladhatja meg a késedelmesen leszállított áru értékének 5%-át.

8. Kiszállítás
A vevő kérésére az árut saját gépjárművel, vagy speditőr cég által kiszállítjuk, vagy postai úton megküldjük. Egyéb megállapodás hiányában a kiszállítás költségeit a számlában jogosultak vagyunk érvényesíteni. Amennyiben a szállítást cégünk megkísérelte, vagy az áru átvehetőségéről vevőt értesítette, ennek ellenére vevő az árut bármely indokból a kiszállításkor, vagy a megjelölt időpontban nem veszi át, akkor kötbérkövetelésre nem jogosult.

9. Áruk őrzése, raktározás
A számla teljes körű kiegyenlítéséig fenntartjuk az áru feletti tulajdonjogot. A megrendelt árut annak átvételéig őrizzük. Ha a szállítási határidőt követő két héten belül az árut vevő nem veszi át, 7 nap után jogosultak vagyunk minden megkezdett hétre az át nem vett áru értékének 1%-át, mint tárolási díjat felszámítani.
Ha a vevő az átvételi értesítés időpontjától számított 60. napot követően sem viszi el az áruját, akkor jogosultak vagyunk a megrendelt, de el nem vitt árut harmadik személy számára értékesíteni, és 10% tárolási díjat kiszámlázni. Egyedi, speciális igényre gyártott, vagy feldarabolt áru harmadik személy számára nem értékesíthető, a 30. napot követően a jogosultak vagyunk az ilyen termékek árát – átvétel, vagy el nem szállítás hiányában is – kiszámlázni.

10. Jótállás, szavatosság
Az általunk szállított árukra a jogszabályokban meghatározott garanciális és szavatossági kötelezettségeket vállaljuk.

11. Jóváírás, csere
Az átvett, vagy a vevő által elvitt áru jóváírására, vagy cseréjére kizárólag az átvételt követő 7 napon belül, s csak abban az esetben van lehetőség, ha az áru az eredeti, bontatlan csomagolásában, sérülésmentes állapotban van, és a vevő számlával (szállítólevéllel) igazolni tudja a termék származását, átvételét és árát. Egyedi, speciális igény alapján gyártott, feldarabolt termékek visszavételére, vagy cseréjére semmilyen körülmények között nincs lehetőség.

12. Az általános szállítási feltételekben nem tárgyalt kérdésekre a Ptk. vonatkozó szakaszai az érvényesek.

MEGRENDELÉS ESETÉN AZ ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEINKET ELFOGADOTTNAK TEKINTJÜK, AMENNYIBEN A VEVŐVEL ÍRÁSBAN NEM TÖRTÉNIK EGYÉB MEGÁLLAPODÁS!